สำหรับเจ้าหน้าที่

015299
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
174
19
314
13783
1634
973
15299

IP: 54.167.112.42
15-พ.ย.-2018

คำสั่งเทศบาลตำบลอุ่มเม้า

                                                        ที่         / ๒๕60

เรื่อง  แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60

เพื่อให้การอยู่เวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ ข้อ ๓๓(๗) ข้อ ๕๐กำหนดให้มีเวรยามประจำสถานที่ราชการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน จึงแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างในสังกัด และผู้ตรวจเวรยาม ตามคำสั่งแนบท้าย ดังนี้

  1.  

ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐น.

           ๒.  กำหนดให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างในสังกัดหญิง ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยกลางวัน ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

๓. ให้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยและผู้ตรวจเวรยามบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหากมีเหตุ

ร้ายแรงหรือทรัพย์สินทางราชการเสียหายให้รายงานนายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม้าหรือรองนายกเทศมนตรีตำบล

อุ่มเม้า คนใดคนหนึ่งทราบโดยด่วนเพื่อที่จะดำเนินการต่อไป

          ๔.  การมอบเวรฯของผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรฯให้มอบกุญแจและบันทึกการอยู่เวรยามให้เวรฯถัดไปให้เรียบร้อย

          ๕.  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรฯหรือผู้ตรวจเวรยาม หากได้รับอนุญาตไปราชการหรือลากิจหรือลาป่วย ให้บันทึกมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งทำหน้าที่แทนวันนั้นเป็นครั้งไป โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม้าก่อน

          ๖.  ผู้ตรวจเวรยาม เวรกลางคืน

๖.๑ นายสุบัน หลวงเพชร           ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี                 วันที่ 1 – 6     พฤศจิกายน ๒๕60

๖.๒ นายละมัยทรัพย์ พิศักดิ์        ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี                 วันที่ 7 – 12   พฤศจิกายน ๒๕60

๖.๓ นายเขียน พลคาม              ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี         วันที่ 13 – 18 พฤศจิกายน ๒๕60

๖.๔ นายกรียงไกร สุราอามาตย์    ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล                        วันที่ ๑9 – 24 พฤศจิกายน ๒๕60

๖.5 นายพีรภาว์    อุสิงห์         ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา               วันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน ๒๕60

๗.  ผู้ตรวจเวรยาม เวรกลางวัน

๗.1 นางสกาวรัตน์  นามไพร       ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา                   วันที่ 1 – 8     พฤศจิกายน ๒๕60

๗.2 นางพรระพี  เกือกสูงเนิน      ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้           วันที่ 9 – 15   พฤศจิกายน ๒๕60

๗.3 นางปรินทร์ยารัตน์ ศีลพันธุ์    ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป       วันที่ 16 – 23 พฤศจิกายน ๒๕60

๗.4  นางอุไร  อันทะชัย            ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง                วันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน ๒๕60

 

นางบุญศรี  แสวง

นายกเทศมนตรีตำบลดอกไม้

 

นายประชุม บุตรดา

ปลัดเทศบาลตำบล

 
คลังข่าวมหาดไทย
 
AEC
 
ถวายพระพร
 
คืนความสุขให้คนในชาติ
 
ร้อยเอ็ด
 
bangkokidea
 
hotmail
 
facebook
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
กระทรวงมหาดไทย
 
กรมสรรพากร
 
กรมอาเซียน
 
กรมบัญชีกลาง
 
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
 
กรมพัฒนาชุมชน
 
สำนักงาน กพ.
 
ศาลปกครอง
 
สตง.
 
ราชกิจจานุเบกษา
 
ปปช
 
กรมการค้าภายใน
 
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
สนง.ประกันสังคม
 
ททท
 
สลากกินแบ่ง
 
สสส
 
สายด่วนรัฐบาล
 
ช่อง3
 
ช่อง5
 
ช่อง7
 
ช่อง9
 
ไทยรัฐ
 
เดลินิวส์
 
คมชัดลึก
 
มติชน